کد خبر: 1664
شرایط مهریه

شرایط مهریه

 1. ماليت داشتن: چيزي را که بايد مهريه قرار داد که امکان خريد و فروش آن وجود داشته باشد به عنوان مثال هوا قابليت خريد و فروش ندارد.​
 2.  قابل تملک باشد: مهريه بايد مالي باشد که قابليت تملک شخصی داشته باشد به عنوان مثال اماکن ملي ,عمومی و دولتی نمي تواند جزو مهريه باشند همسرش قرار بدهد.​
 3. معين باشد: يعني مجهوليت نداشته باشد وقتي مالي را مهريه قرار مي دهيد بايد آن مال موجود باشد و به راحتي بشود آن را خريداري کردمثلا نمي توان جواهر ته اقيانوس آرام را، مهريه قرار داد. چيزهايي که مي توانند به عنوان مهريه قرار بگيرند عبارتند از : ​​
  coin gold
 •  عين باشد: ويلا
 • دين باشد مانند چک، سفته، برات
 • منفعتي داشته باشد همچون منفعت ويلا
 • انجام کار مثل ساختمان خانه
 • آموزش باشد مثل آموزش قرآن و نقاشي
 • حقوق مالي باشد مثل سر قفلي يا حق تأليف ترجمه ها همچنين توجه به اين مساله هم لازم است که فوت زوج در مهريه تأثيري نميگذارد مهريه از ماترک شوهر ( آنچه به جا گذاشته) کسر مي گرد.

 

چنانچه زوجه هم فوت نمايد، مهريه ساقط نمي گردد بلکه ارثي است که به وارث ميرسد. هنگام فسخ نکاح ،در صورتي که دختر باکره نباشد ،مهريه به او تعلق خواهد گرفت ، در غير اينصورت يعني در صورت باکره بودن دختر تنها نصف مهريه را مي تواند بگيرد.