حقوقی  حقوق شهروندی 
بازدید: 2654

مبلغ اضافه ای را به اشتباه به حساب ارتش ریخته ام، چطور می توانم پس بگیرم؟

4 روز پیش | 02:45، 1396-07-26
'سال', 30 * 24 * 60 * 60 => 'ماه', 24 * 60 * 60 => 'روز', 60 * 60 => 'ساعت', 60 => 'دقیقه', 1 => 'ثانیه' ); foreach( $a as $secs => $str ) { $d = $etime / $secs; if( $d >= 1 ) { $r = round( $d ); return $r . ' ' . $str . ( $r > 1 ? '' : '' ) . ' پیش'; } } } function getBasePath(){ global $base_url; if( $enable_cdn && user_access('Access files on the CDN when in testing mode') ){ return $base_url; }else{ $cdn = file_create_url('misc/grippie.png'); return str_replace('/misc/grippie.png','',$cdn); } } function nodeView(&$nid,$viewMode='teaser'){ if( gettype($nid)!=='object' ) $node = node_load($nid); else $node = $nid; //kpr($node); $v = drupal_render(node_view($node, $viewMode,'und')); return $v; } function get_currentPath(){ global $base_url; $all = $_SERVER['REQUEST_URI']; return substr($all,1); } function buildEntityArr(&$res){ $entArr = array(); foreach ($res as $item) { $entArr[] = node_load($item->entity); } return $entArr; } function convertNumbers($srting,$toPersian=true){ $en_num = array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'); $fa_num = array('۰','۱','۲','۳','۴','۵','۶','۷','۸','۹'); if( $toPersian ) return str_replace($en_num, $fa_num, $srting); else return str_replace($fa_num, $en_num, $srting); } ?>

سلام
مبلغ اضافه ای را به اشتباه به حساب ارتش ریخته ام، لذا با توجه به اینکه ارتش در این خصوص پاسخی نمی دهد از چه طریقی می توانم پیگیر حق و حقوقم باشم؟ متشکرم

پاسخ: 'سال', 30 * 24 * 60 * 60 => 'ماه', 24 * 60 * 60 => 'روز', 60 * 60 => 'ساعت', 60 => 'دقیقه', 1 => 'ثانیه' ); foreach( $a as $secs => $str ) { $d = $etime / $secs; if( $d >= 1 ) { $r = round( $d ); return $r . ' ' . $str . ( $r > 1 ? '' : '' ) . ' پیش'; } } } function getBasePath(){ global $base_url; if( $enable_cdn && user_access('Access files on the CDN when in testing mode') ){ return $base_url; }else{ $cdn = file_create_url('misc/grippie.png'); return str_replace('/misc/grippie.png','',$cdn); } } function nodeView(&$nid,$viewMode='teaser'){ if( gettype($nid)!=='object' ) $node = node_load($nid); else $node = $nid; //kpr($node); $v = drupal_render(node_view($node, $viewMode,'und')); return $v; } function get_currentPath(){ global $base_url; $all = $_SERVER['REQUEST_URI']; return substr($all,1); } function buildEntityArr(&$res){ $entArr = array(); foreach ($res as $item) { $entArr[] = node_load($item->entity); } return $entArr; } function convertNumbers($srting,$toPersian=true){ $en_num = array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'); $fa_num = array('۰','۱','۲','۳','۴','۵','۶','۷','۸','۹'); if( $toPersian ) return str_replace($en_num, $fa_num, $srting); else return str_replace($fa_num, $en_num, $srting); } ?>

در پاسخ به سوال شما باید بیان داشت که موادی از قانون به رد مالی که بدون استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد. فلذا ارتش نمی تواند پاسخگو نباشد چرا که چیزی را دریافت کرده است که استحقاق دریافت آنرا نداشته است.
به عبارت دیگر کسی که(گیرنده) عمداً، اشتباهاً ، یا اجباراً چیزی را که مستحق نبوده است، دریافت کند، ملزم است در هر صورت آنرا به مالک تسلیم کند(ایفای ناروا). این در حالی است که ابتدا مالک می بایست دو مورد ذیل را در محکمه اثبات نماید:
اول: مدیون نبودنِ خود
دوم: اشتباه در پرداخت کردن توسط مالکِ پول
از طرف دیگر باید بیان داشت کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، خواه عمدی یا اشتباهی، ضامن عین و منافع آن نیز می باشد.