حقوقی  حقوق شهروندی 
بازدید: 792

دردسرهای خرید ماشین شراکتی

7 روز پیش | 14:16، 1396-07-23

77 ماه است کامیونی بصورت شراکتی با سهم سه دانگ باشخصی که هیچگونه رعایت حقوق شراکت را نمکند شریکم و ماشین ازاول دست او بوده وهیچ درامدی به من نداده ونمیگزارد با ماشین کارکنم مدارک کاری جاده کامل دارم ..چگونه برای دریافت سود خود ازکارکرد شکایت کنم وچگونه برای گرفتن ماشین ومدارکش که دست اوست وکارکردن با کامیونم شکایت کنم؟؟؟؟سپاسگزار مشم جواب بدین امرامعاش خانواده ام دچارمشکل شده کودک بیمارهم دارم

پاسخ:

در فرض سوال به مالك رسمي اتومبيل و وجود يا عدم وجود قرارداد اشاره اي نشده است؛ اما به طور كلي طرح هر گونه ادعايي در ابتدا منوط به إثبات مالكيت شما بر نيمي از مال مشاع مي باشد و پس از ان مي توانيداقدام به مطالبه مبلغ مورد توافق و يا أجرت المثل ايّام تصرف شريك خود و حتي خاتمه شراكت نمایید.