حقوقی  حقوق شهروندی 
بازدید: 4394

من به شخصی رسید دستی پول داده ام اما آن شخص به بنده هیچ پولی نداده است واز من شکایت کرده چه کار بکنم؟

7 روز پیش | 08:00، 1396-07-22

من به شخصی رسید دستی پول داده ام اما ان شخص به بنده هیچ پولی نداده است واز من شکایت کرده چه کار بکنم

پاسخ:

درهر حال مطابق ظاهر شما مدیون و مکلف به پرداخت مبلغ مندرج در رسید می باشید. مگر آنکه بتوانید با دلیل محکمه پسند ادعای خود را در محکمه ثابت نمایید.