حقوقی  حقوق شهروندی  مطالبه خسارت 
بازدید: 297

مطالبه خسارت به خاطر عدم انجام تعهد

7 روز پیش | 08:01، 1396-07-22

پیرو خرید یک واحد آپارتمان فروشنده متعهد شد 3ه ماه بعد سند واحد را که تعاونی مسکن باید آماده میکرد به نام خریدار بزند. خریدار آپارتمان آپارتمان را قبل 3 ماه فروخت.
در حال حاضر پس از گذشت دوسال سند توسط تعاونی آماده نمی شود که فروشنده اولیه به نام بزند. آیا میتوان از ناحیه عدم انجام تعهد انتقال سند تقاضای خسارت کرد از فروشنده اولیه ثمن معامله هم کلا به وی پرداخت گردیده است و دادخواست الزام به تنظیم سند هزینه دادرسی آن چقدر است.؟

پاسخ:

با اين فرض كه خريدار به موجب قرارداد مجاز به انتقال و واگذاري بوده است،امكان طرح دعواي مزبور ممكن و دعوا مي بايست به طرفيت تمام فروشندگان و تعاونی مطرح گردد.
مطالبه خسارت ناشئ از عدم إيفا تعهد مطابق شرايط قرارداد مي باشد. هزينه دادرسي بر أساس ارزش معاملاتی املاك محاسبه و پرداخت مي گردد.