حقوقی  قوانین کیفری 
بازدید: 900

جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء

11 روز پیش | 14:00، 1396-07-17

جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء چیست؟

پاسخ:

هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ اوسپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هر طریق‌ بدست‌ آورده‌ سوء استفاده‌ نماید به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.