حقوقی  خانواده  مهریه 
بازدید: 4358

آیا برای مهریه بیش از 110 سکه می توان مرد را حبس کرد؟

11 روز پیش | 14:03، 1396-07-17

آیا برای مهریه بیش از 110 سکه می توان مرد را حبس کرد؟

پاسخ:

زوجه برای مطالبه مهریه بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باید ملائت( دارا بودن ) زوج را اثبات نماید و حتی در صورت اثبات ملائت زوج از سوی زوجه و عدم پرداخت مهر از سوی زوج که روجه توانسته ملائتش را اثبات کند، ضمانت اجرای حبس اجرا نمی گردد و صرفا با معرفی مال( اعم از منقول یا غیرمنقول ) از طرف زوجه یا وکیل ایشان نسبت به توقیف آن از طرف مرجع قضایی اقدام خواهد شد.