حقوقی  حقوق شهروندی 
بازدید: 71

اگر مردی برای فرار از پرداخت مهریه اموالش را به نام دیگران زد، تکلیف چیست؟

12 روز پیش | 10:05، 1396-07-16

اگر مردی برای فرار از پرداخت مهریه اموالش را به نام دیگران زد، تکلیف چیست؟

پاسخ:
در پاسخ به این سئوال باید گفت به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود؛ و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.