حقوقی  خانواده  نفقه 
بازدید: 821

در صورت عدم پرداخت نفقه زن میتواند حکم جلب مرد را بگیرد؟

15 روز پیش | 21:03، 1396-07-14

در صورت عدم پرداخت نفقه زن میتواند حکم جلب مرد را بگیرد؟

پاسخ:

اگر شکایت کیفری ترک انفاق کرده باشد و مرد نفقه را پرداخت نکند زن میتواند حکم جلب ایشان را بگیرد.