حقوقی  خانواده  نفقه 
بازدید: 0

آیا زن میتواند در ازای دریافت نفقه اموال مرد را توقیف کند؟

3 روز پیش | 11:08، 1396-07-15

آیا زن میتواند در ازای دریافت نفقه اموال مرد را توقیف کند؟

پاسخ:

در صورتیکه مرد به نفقه گذشته محکوم شده باشد زن میتواند از طریق دادگاه یکی از اموال ایشان را توقیف کند.