حقوقی  حقوق شهروندی 
بازدید: 7828

صاحب چک چگونه می تواند از پرداخت سرباز زند؟

1 ماه پیش | 08:58، 1396-07-02

سلام بنده یک خودرو از ... بصورت اقساتی باچک مدت دار خریداری کردم ولی بلحاظ مشکلات مالی تا امروز نتوانستم مبلغ چکهای برگشتی ام راپرداخت کنم وبعد از چندسال باحکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغ چک شدم ولی چون باز ناتوان از پرداخت هستم با اینکه میل به پرداخت وجه چک دارم مراجعه کردم به دادگستری شهرستان بادرخواست اینکه بامعرفی محل کارم وامکان کسر ازحقوق ماهیانه ام ولی گفتند باید برای حل وفصل موضوع حضورا به شورای حل اختلاف تهران بروم ،سوالم ازشمابزرگان این است که می تونم مراتب درخواست کسرازحقوقم رابه صورت نامه به شورای حل اختلاف بفرستم وترتیب اثرداده میشود یا لازم است حتما حضوری بروم آیابرایم جلب صادرمیشود اگرنروم خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.

پاسخ:

مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكوم به عين معين باشد آن مال أخذ و به محكومٌ له تسليم مي شود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد يا محكوم به عين معين نباشد، اموال محكوم عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي شود. همچنین مطابق ماده ۲ از همان قانون، مرجع اجراء كننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكوم له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آن به ميزان محكوم به اقدام كند. اما چنانچه ناتوان در پرداخت بدهی هستید می توانید دادخواست اعسار داده و تقاضای اقساط نمایید.