حقوقی  قوانین کیفری 
بازدید: 100

مجرمین در چه صورتی می توانند از عفو و آزادی مشروط برخوردار شوند؟

27 روز پیش | 09:01، 1396-07-02

آیافردی که یکبار محکوم به ده سال حبس و۲۵۶۰۰۰۰۰ تومان جزای نقدی گردیده ودر سال دوم محکومیت به خاطر خلاف زندان محکوم به ابد و ۱۰۰۰۰۰۰تومان جزای نقدی گردیده و اکنون پنج سال از حکم ابد او گذشته ،شامل عفو پرونده دوم بر اساس قوانینی که شهریور ۹۵ برای مواد مخدر تصویب شد ،می شود لازم به ذکر است که از نظر اخلاقی مورد تایید زندان نیز می باشد و حدود سه سال است که مصرفی هم ندارد

پاسخ:

اعطای عفو یا آزادی مشروط یا حبس باز به عنوان یک نهاد ارفاقی نیازمند احراز حسن اخلاق و شرایطی است که آیین‌نامه مشخص می‌کند که موارد آن در آیین‌نامه یا در قانون، درباره آزادی مشروط آمده است و اعطای این نهاد‌ها نیازمند احراز شرایط و وضعیت طرف است. کسی که در زندان مرتکب جرمی ‌نشده حسن اخلاق داشته همه در عفو او تاثیر‌گذار است. در تخفیف و تبدیل مجازات به صراحت آمده است که برای اعطای عفو با استفاده از سوابق، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و وضعیت رفتار فرد در طول مدت مجازات مد نظر قرار می‌گیرد.