حقوقی  حقوق شهروندی  معاملات  سفته  چک 
بازدید: 423

امکان جلب کردن صادرکننده سفته

1 ماه پیش | 07:20، 1396-06-26

سلام اینجانب بابت ضمانت فردی از او سفته گرفتم الان مالی برای توقیف ندارد ایا میتوان حکم بازداشت او را گرفت لازم به ذکر است که در شهردیگری است وفراری؟

پاسخ:

مطابق ماده ۱  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكوم به عين معين باشد آن مال أخذ و به محكومٌ له تسليم مي شود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد يا محكوم به عين معين نباشد، اموال محكوم عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي شود.از طرفی دیگر ماده ۳  قانون موصوف اگر استيفاي محكوم به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكوم له حبس مي شود.