حقوقی  معاملات  چک 
بازدید: 2030

واگذاری چک برگشتی جنبه کیفری آن را از بین می برد

1 ماه پیش | 08:55، 1396-06-20

واگذاری چک برگشتی جنبه کیفری آن را از بین می برد؟

پاسخ:

قانونگذار مراجعه صاحب چک به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت و انتقال آن به غیر را فاقد وصف کیفری دانسته زیرا آن حالت فریب دادن و قصد مجرمانه سلب شده و آن حالت ضرر و مجازات از بین رفته است. همچنین چک مورد خاص است و در واقع با انتقال حق ضرر را از بین می‌برد.