حقوقی  خانواده  مهریه 
بازدید: 367

امکان پرداخت مهریه به صورت نقدی یا اقساط

2 ماه پیش | 08:08، 1396-06-12

آیا مرد باید مهریه زن را به صورت نقدی پرداخت کند؟

پاسخ:

در صورتیکه اعسار مرد پذیرفته شود به صورت اقساط پرداخت خواهد شد.