حقوقی  قوانین کیفری  معاملات  چک 
بازدید: 1892

آیا اجرا گذاشتن چک ضمانت جرم است؟

2 ماه پیش | 08:05، 1396-06-12

یا به اجرا گذاشتن چک ضمانت موجب تحقق خیانت در امانت میشود؟

پاسخ:

اگر مورد ضمانت انجام شده باشد وصول آن موجب خیانت در امانت خواهد بود.