حقوقی  خانواده  مهریه 
بازدید: 95

آیا زمین کشاورزی بابت مهریه توقیف می شود؟

2 ماه پیش | 09:25، 1396-06-13

داداشم کارگرکشاورزی است که کارفرما ایشان رابیمه کردن وحقوق دریافت میکنن.داداش من یک مقدارزمین کشاورزی دارد که سندثبتی نداردآیادرموضوع توقیف اموال برای طلب مهریه جزمثتثنیات دین به حساب میادیانه

پاسخ:

جواب اول:اگر زمین سابقه ثبت نداشته باشد فقط زمانی میتواند به عنوان ملک توقیف شود که شخص تصرف مالکانه در ان داشته باشد
جواب دوم:اگر سابقه ثبتی داشته باشد انتقال ان به برادرتون با سند عادی امکان نداشته پس جز اموال او حساب نشده و طبیعتا قابل توقیف برای دین برادر شما نمیباشد