حقوقی  حقوق شهروندی  خانواده  مهریه 
بازدید: 1316

شرایط مهریه قسطی

3 ماه پیش | 07:53، 1396-05-03

شرایط مهریه قسطی پگونه است؟

پاسخ:

بایستی دادخواست اعسار داد.