حقوقی  حقوق شهروندی  قوانین کیفری 
بازدید: 1026

جرائم پزشکی چه زمانی گریبانگیر پزشک میشود؟

3 ماه پیش | 02:41، 1396-04-23

جرائم پزشکی چه زمانی گریبانگیر پزشک میشود؟

پاسخ:

مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه پزشک و بیمار مطرح می شود.

گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل ننموده؛ زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و مسئله خطا یا تخلف، قصور و تصیر پزشک مطرح می گردد.

آنگاه که پزشک در انجام وظیفه خویش قصور می ورزد با وضیعتی که مرتکب تقصیر می شود و حالتی که در آن، انجام تکلیف از روی عمد و سوء نیت او صورت گرفته است، جملگی اگر چه در زمره جرایم و تخلفات پزشکی جای می گیرد، امابه لحاظ مسئولیت حقوقی و کیفری، عواقب متمایزی را برای او به همراه دارند.