حقوقی  حقوق شهروندی 
بازدید: 355

تصرف عدوانی ملک را چگونه ثابت کنم؟

3 ماه پیش | 12:18، 1396-04-22

علیرضا: باسلام وخسته نباشیدسوالی داشتم یک ملک پدرم داردوان راطبق پروانه واداره ثبت خراب کرده جهت ساختن لذاهمسایه مجاورایشان زمانیکه خراب کردنداقدام به شکایت جهت موضوع تصرف ملک کردنددادگاه کیفری اقدام به کارشناسی نمودندولی نتیجه کارشناسی کسی کا شکایت کرده بودملکشان درملک پدرمن امده بودطبق سندکه صاف میباشدبایدتبدیل شوددرصورتیکه درحال حاضرشکسته میباشددرصورتیکه چندین بارپدرمن به ایشان دراین مورداطلاع دادندولی ایشان ادعاراقبول نداشتندپدرمن هم توهمسایگی شکایت نکردندولی ایشان دست پیش راگرفتندواز9/12/95تاحالاکارایشان رامتوقف کرده اندطبق قانون 640ولی دادیارشاکی رای رابرای پدرم منع تعقیب صادرکردندلذامیخواستم ببینم چطوری میشه گرفت؟ایامیتوان گرفت؟دیوارایشان رامیشه طبق قانون خراب کرد؟هزینه تخریب ویازسازی باچه کسی میباشد؟به علت توقف کارمتوان مطالبه خسارت کردازقبیل مصالح .بیمه ها.نقشه هاکه بایدعوض شود؟وقرادادباپیمانکار؟درصو رتی که همسایه ملک تصرفی راتحویل نمیدهدمیخواستم بدونم حقوقی بهتراست یاکیفری؟چون خودش شکایت کرده ولی به ضررش شده اذیت میکند

پاسخ:

شکایت تصرف ملک از جانب همسایه به چه دلیل بوده است؟ مگر همسایه مالک آن بوده اند که شکایت کرده اند؟ لذا میتوانید شکایت کیفری تصرف عدوانی با استناد به سند مالکیت داشته باشید.