حقوقی  حقوق شهروندی  معاملات  چک 
بازدید: 2048

اگر چک سفید امضا باشد میتوان ضمن تکمیل آن را وصول کرد؟

3 ماه پیش | 08:50، 1396-04-20

اگر چک سفید امضا باشد میتوان ضمن تکمیل آن را وصول کرد؟

پاسخ:

بله دادن چک سفید امضا به معنای آنست که شما میتوانید مبلغ و تاریخ چک را تکمیل کرده و برای وصول آن اقدام کنید.