حقوقی  حقوق شهروندی  معاملات  چک 
بازدید: 158

مسئولیت امضاکنندگان چک در قانون به چه صورت است؟

4 ماه پیش | 09:44، 1396-04-18

مسئولیت امضاکنندگان چک در قانون را تشریح نمایید؟

پاسخ:

هر چه امضاهای پشت چک که توسط افراد مختلف انجام شده بیشتر باشد آن چک از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است زیرا اشخاص بیشتری در قبال وجه این چک باید پاسخگو باشندو مسئولیت تضامنی دارند بعبارت دیگر دارنده چک جهت وصول مبلغ چک به هر کدام از امضاء کنندگان می تواند مراجعه کند.