حقوقی  خانواده  مهریه 
بازدید: 173

آیا برای مطالبه مهریه عند المطالبه هم زن باید مال معرفی کند؟

4 ماه پیش | 08:43، 1396-04-13

آیا برای مطالبه مهریه عند المطالبه هم زن باید مال معرفی کند؟

پاسخ:

خیر مرد ملزم خواهد بود که مهریه عندالمطالبه را تحت هر شرایطی پرداخت کند.