حقوقی  خانواده  مهریه 
بازدید: 64

آیا برای مطالبه مهریه عند المطالبه هم زن باید مال معرفی کند؟

13 روز پیش | 08:43، 1396-04-13

آیا برای مطالبه مهریه عند المطالبه هم زن باید مال معرفی کند؟

پاسخ:

خیر مرد ملزم خواهد بود که مهریه عندالمطالبه را تحت هر شرایطی پرداخت کند.